Privacyverklaring

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bransen tuinbouwtechnieken & adviezen B.V. en Bransen B.V hierna te noemen Bransen, verwerkt voor haar klanten en relaties.

Indien u opdracht of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.

Verwerking

In het kader van een opdracht of anderszins kan Bransen een of meerdere van onderstaande gegevens van en/of over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze zelf aan ons verstrekt. Bransen kan de volgende gegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Geslacht
– (post)Adres
– Telefoonnummer
– Emailgegevens
– Bankrekeningnummer
– Overige gegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt.

Waarom Bransen gegevens nodig heeft

Bransen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Bransen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande productie en levering van een product, of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang Bransen gegevens bewaart

Bransen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Bransen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Bransen. Bransen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Bransen bovenstaande niet naleeft.

Beveiligen

Bransen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bransen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Bransen via e-mail: info@hansbransen.nl

Wijzigingen

Bransen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bransen tuinbouwtechnieken & adviezen B.V. en Bransen B.V. zijn als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Gezelstraat 20 (2671 BW), te Naaldwijk
Telefoon: 0174 – 610633
E-mailadres: info@hansbransen.nl